Tấm lòng của Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, làm cách mạng mà không giải phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng.

Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 9/4, Chính Phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ về cuộc đời, sự nghiệp và sự cống hiến vĩ đại của Leenin. Phổ biến rộng rãi và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này