Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở tỉnh Đắk Lắk (19/05/2020, 08:27)

 

 

           Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó có cán bộ nữ bởi Người thấy rõ tiềm năng, vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong đời sống xã hội. Người chỉ ra rằng: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội một nửa”. Mặc dù không dành riêng bài viết nào trực tiếp đối với cán bộ nữ, song qua cách tiếp cận nhiều vấn đề liên quan, ở nhiều thời điểm khác nhau đã cho chúng ta thấy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị.

Bác Hồ với đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961

           Ngay những năm đầu hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia hoạt động do các tổ chức quốc tế tổ chức, trong đó, Người đã tham dự Đại hội quốc tế phụ nữ. Tại Đại hội này, Người đã tìm hiểu phong trào phụ nữ Liên Xô, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ của Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.

        Người cũng nhận thấy rằng, phụ nữ có nhiều khả năng làm lãnh đạo, có nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo ở cơ sở, nhiều người rất giỏi, việc cất nhắc phụ nữ vào cương vị lãnh đạo là góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, đồng thời cũng là góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn – Hội lớn mạnh. Chính vì vậy, tại Hội nghị cán bộ cao cấp, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (16/01/1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy cần “đặc biệt phải chú ý cất nhắc cán bộ phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, nhất là các ngành hoạt động phù hợp với phụ nữ”.

         Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra một số nhược điểm, hạn chế của phụ nữ như  “bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, thiếu tin tưởng vào khả năng của mình; mặt khác, phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn về gia đình, con cái” đó chính là hậu quả của tư tưởng trọng nam khinh nữ, định kiến giới tồn tại dai dẳng, sâu rộng trong xã hội. Vì vậy, Đảng và Chính phủ cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ để xóa bỏ định kiến xã hội đối với phụ nữ, xóa bỏ tâm lý tự ti, giúp họ đủ tự tin đảm nhận những công việc được giao. Người chỉ rõ, nếu không quan tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ nữ sẽ là một thiếu sót đối với Đảng, mặt khác bản thân mỗi cán bộ nữ phải chủ động khắc phục, phải đấu tranh mạnh, “không nên ỷ lại vào Đảng, Chính phủ mà phải quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng ở khả năng mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết, giúp đỡ nhau để giải quyết mọi khó khăn của phụ nữ trong công tác chính quyền”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại biểu có nhiều thành tích tại Đại hội

Những người xuất sắc trong phong trào "Ba đảm đang" của phụ nữ Thủ đô ngày 2-12-1965

           Cho đến lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không quên đề lại những lời tâm huyết về phụ nữ và công tác cán bộ nữ, Người căn dặn: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”.

         Có thể nói, trong toàn bộ di sản mà Người để lại, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những nét nổi bật, xuyên suốt, trở thành cơ sở lý luận cho Đảng và Nhà nước ta vận dụng và hoạch định chủ trương, chính sách phát triển phụ nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng. Điều này được thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội, các Nghị quyết của Đảng mà đặc biệt, Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” đã khẳng định quan điểm: “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quy định rõ về công tác nhân sự và bầu cấp uỷ theo đó cơ cấu số lượng cấp uỷ viên “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp uỷ viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”.v.v.

          Đối với tỉnh Đắk Lắk, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng, với trách nhiệm là thành viên trong hệ thống chính trị, Hội LHPN tỉnh từng bước thực hiện chức năng đại diện, đề xuất các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trên mọi mặt đời sống xã hội mà trước hết, là việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHPN đảm bảo số lượng, chất lượng đủ sức triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội, công tác phụ nữ.

           Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ Hội ở những nơi còn thiếu; cử cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để đảm bảo chuẩn các chức danh theo quy định, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các cấp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, đăng ký thực hiện chương trình hành động để đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nâng cao năng lực thực tiễn, đặc biệt trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, các cấp Hội phụ nữ từng bước thực hiện tốt nghị quyết của BCH Hội LHPN tỉnh “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội giai đoạn 2018-2021” với phương châm thực hiên “5 tăng” đó là “Tăng nghiên cứu, tăng trách nhiệm, tăng sáng tạo, tăng sự nhạy bén, tăng tính chuyên nghiệp”… Nhờ vậy mà đến nay, có 98% cán bộ Hội cấp xã, 100% cán bộ Hội cấp huyện, 99% cán bộ Hội cấp tỉnh đạt chuẩn các chức danh theo quy định; nhiều cán bộ Hội đã khẳng định năng lực của mình trước  Đảng, trước tổ chức Hội, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp

           Bên cạnh việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội luôn quan tâm đến sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh nhất là sau khi Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” được ban hành. Các cấp Hội đã phối hợp với tổ chức Công đoàn  kịp thời tham mưu, đề xuất các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ được tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp cảm tình Đảng nhằm tạo nguồn cho Đảng; chủ động phát hiện, giới thiệu cho các cấp uỷ những cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực thực hiện công tác quy hoạch, cơ cấu, bố trí cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận và đoàn thể các cấp, tổ chức các cuộc giám sát thực hiện các chính sách đối với cán bộ nữ, tham mưu và đề xuất cho các cấp uỷ tổ chức các chương trình, hội nghị đối thoại với cán bộ nữ.

         Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trẻ hoá và trưởng thành hơn thể hiện rõ qua tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ này đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: cán bộ nữ tham gia cấp uỷ đối với cấp tỉnh có 7/56 đồng chí cấp, chiếm 12,5%, tăng 5,23% ; cấp huyện có 87/625 đồng chí, chiếm 13,9%, tăng 0,46%; cấp xã có 696/3024 đồng chí, chiếm 23%, tăng 2,28% …đội ngũ cán bộ nữ được bố trí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành nhất là cán bộ dân tộc thiểu số cũng tăng lên đáng kể, nhiều cơ quan có đông cán bộ,công chức nữ đều có lãnh đạo chủ chốt là nữ và thực tiễn đã cho thấy, nhiều cán bộ nữ được đảm nhiệm những trọng trách quan trọng đã tỏ rõ bản lĩnh, năng lực trong điều hành, quản lý.

Tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất công tác cán bộ nữ thông qua đối thoại 

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định trong đó phải kể đến việc tham mưu, đề xuất cho các cấp chính quyền ban hành các chính sách hỗ trợ cho cán bộ nữ mang tính đặc thù như: cán bộ nữ có con nhỏ theo học các lớp đào tạo, cán bộ nữ nghiên cứu khoa học, có trình độ cao, thu hút nhân tài là cán bộ nữ về đia phương công tác chưa có, bản thân nhiều cán bộ nữ vẫn còn tư tưởng thụ động, bằng lòng, thiếu nỗ lực phấn đấu mà Hội Phụ nữ các cấp chưa có nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ tích cực, động viên, khích lệ.

          Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức Hội LHPN cũng như đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh thầm cảm ơn tư tưởng - di sản vô giá về công tác cán bộ mà Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam, là phương châm soi sáng, dẫn đường để cán bộ nữ có được sự trưởng thành như ngày hôm nay. Phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác cán bộ nữ trên tinh thần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, với tinh thần và quyết tâm cao nhất của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tốt lời căn dặn của Người “Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”. Tin tưởng rằng với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong xã hội trong thời gian đến Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục học tập và vận dụng tư tưởng của Người trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh có đủ phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh và năng lực cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thị Thu Nguyệt  

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

  

ngocvt

Các tin khác

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này